Format Haber

MANİSA ÖLÇEĞİNDE EVSEL KATI ATIK TOPLAMA BEDELİ UYGULAMASI (2)

MANİSA ÖLÇEĞİNDE EVSEL KATI ATIK TOPLAMA BEDELİ UYGULAMASI (2)
Ali Suat Ertosun( suatertosun@yahoo.com )
04 Aralık 2021 - 23:41

Format Haber Sitesinde, 04 Mart 2021 tarihinde yayımlanan, ‘Manisa Ölçeğinde Evsel Katı Atık Bedeli Uygulaması’ başlıklı yazımızda(1), ilçe belediyeleri arasındaki uygulama ve bedel farklılıklarından kaynaklanan adaletsizlikleri ortaya koyarak, Şehzadeler ve Yunusemre Belediye Meclislerinin kabul ettiği Tarifelerin konutlarla (meskenlerle) ilgili kısımlarının iptali için açılan davalar olduğunu, bu yetkinin ilçe belediye meclislerinde değil, Büyükşehir Belediye Meclisinde bulunduğunu, sorunun ilgili mevzuat çerçevesinde, halkı mağdur etmeden tam maliyet ve kirleten öder ilkeleri çerçevesinde çözümlenmesi gerektiğini belirtmiştik.

Bu yazımızdan sonra bazı gelişmeler yaşanmıştır. İdare mahkemeleri, bu konudaki yetkinin büyükşehir belediye meclisinde olduğuna ilişkin kararlar verince; Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, ilçe belediyelerinden gelen Evsel Katı Atık Tarifelerini herhangi bir çalışma ve araştırma yapmadan 12 Ocak 2021 günlü kararları ile “… 17 ilçenin toplam maliyet hesaplamalarında farklılıklar olduğunu ve harcama kalemlerini ispatlayıcı nitelikte belge bulunmadığını”(2) belirterek, açıkça yazmamakla birlikte içeriğinden anlaşıldığına göre kerhen (istemeyerek) kabul etmesinden sonra 13 Nisan 2021 günü aldığı 214 sayılı kararla, herhangi bir düşünce ileri sürmeksizin ve araştırma yapmaksızın aynı Tarifelerin kabulüne karar vermiş(3); tabii ki bu kararlara karşı duyarlılık gösteren bazı vatandaşlar, yine yargıya başvurmuştur.

MASKİ’nin (Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) sitesinden aldığımız, İlçe Belediyeleri KAYSÜ (Katı Atık Yönetim Sistem Ücreti) Ücretleri ile ilgili meskenlere ait yukarıdaki cetvelin incelenmesinden görüleceği üzere(4), ilçelerde mesken abonelerinden alınan katı atık toplama bedeli konusunda büyük farklılıklar ve adaletsizlikler mevcuttu. Aslında bu haksızlık, sadece konutlar yönünden değil, diğer gruplar için de geçerlidir. Yazımızın konusu, ağırlıklı olarak konutlara ilişkin olduğundan, burada diğer mükellef gruplarına ait haksızlıklara ayrıntılı değinilmemiştir.

Bu cetvel incelendiğinde görüleceği üzere alınan evsel katı atık toplama bedeli, kentsel konutlarda 4,96 TL ile 14,27 TL; kırsal konutlarda 2,48 TL ile 12,94 TL arasında değişmektedir. Bu rakamlara göre kentsel ve kırsal konutlarda evsel katı atık toplama bedeli, en düşük Akhisar’da iken, en yüksek Köprübaşı ilçesindedir. Bu meblağın Köprübaşı ilçesinde hangi nedenlerle Akhisar’a göre; kentsel konutlar yönünden yaklaşık üç, kırsal konutlar bakımından yaklaşık beş misli olduğu belli değildi ve farklılıkların nesnel ölçütleri açıklanmamıştı. Farklılıklar, sadece kentsel ve kırsal konutlar yönünden değil; diğer mükellef grupları olan, “Bürolar; Okul, Dershane, Kreş, Kurs v.b.;  Kafe, Restoran, Lokanta, Düğün Salonu v.b.; Diğer Ticari Olmayan Kuruluşlar; Diğer Ticarethaneler; Kamu Binaları; Otel, Pansiyon, Yurt vb.; Sanayi Kuruluşları” bakımından da söz konusuydu. Ayrıca, su tüketimi olmayan konut abonelerinden, Akhisar’da evsel katı atık toplama bedeli alınmazken, diğer ilçelerde alınıyordu.

Açılan davalar devam ederken ve sosyal medyada vatandaşların bu konudaki tepkileri sürerken, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin 9 Kasım 2021 günlü toplantısında, Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün evsel katı atık bedelleri arasında büyük farklar olduğunu vurgulayarak özetle, “Bu fiyat farklılıklarına son vererek, aşağı yönlü daha adil bir sistem kurulması, bedelin tüketilen su üzerinden metreküp başına hesaplanması, 119.674 abonenin su tüketimi olmadığı hâlde evsel katı atık toplama bedeli ödemek zorunda kalmasının adaletsizlik olduğunu” söylemesinden sonra(5); Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, “2022 yılında uygulanacak olan Evsel Katı Atık Toplama ve Bertaraf  Ücreti Tarife Raporunun değerlendirilmesi” ile ilgili teklifi görüşülmek üzere 674 numaralı kararı ile Hukuk ve Tarifeler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına gönderilmiş(6); Komisyon raporlarının gelmesinden sonra 22 Kasım 2021 tarihli Meclis toplantısında konuşan Başkan Ergün özetle, “… meskenlerden alınacak katı atık toplama bedellerinin, 1 Aralık tarihinden itibaren tüketilen suyun metreküpü üzerinden hesaplanarak ilçe belediyelerine gönderileceğini, bu hesaplamanın da sosyoekonomik gelişmişlik düzeyine göre ilçeleri üç bölüme ayırarak yapılacağını; su tüketimi olmayan abonelerden bu bedelin alınmayacağını, böylece 32 milyon TL’nin vatandaşın cebine kalacağını” söylemiş(7); akabinde yapılan oylamada 726 sayılı kararla, “…katı atık bedelinin konutlarda, tüketilen suyun metreküpü üzerinden hesaplanmasına, buna göre meskenler açısından ilçelerin üç gruba ayrılmasına; Birinci Grupta yer alan Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma, Turgutlu, Yunusemre ve Şehzadeler’de, ilçe merkezlerinin 0,60 TL, beldelerin  0,50 TL, köylerin  0,40 TL; İkinci Grupta yer alan Ahmetli, Kula, Sarıgöl ve Saruhanlı’da, ilçe merkezlerinin 0,55 TL, beldelerin 0,45 TL, köylerin 0,35 TL; Üçüncü Grupta yer alan Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı ve Selendi’de ilçe merkezlerinin 0,50 TL, beldelerin 0,40 TL, köylerin 0,30 TL üzerinden hesaplanmasına, su tüketimi olmayanlardan bu bedelin alınmamasına ve mesken dışı abonelerden, katı atık toplama bedellerinin artırıma gidilmeksizin, ilçelerin 2021 Yılı Tarifeleri üzerinden alınmasına,”(8) karar verilmiştir.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin aldığı son kararda, katıldığımız ve katılmadığımız hususlar bulunmaktadır. Katıldığımız husus, konutlarla ilgili tarifelerde aşağı yönlü bir düzenlemeye gidilmesi, konutlar dışında kalan mükellef gruplarında artırım yapılmaması ve çöp üretmeyen abonelerden bedel alınmaması; katılmadığımız ise, evsel katı atık üretimi ve bedelinin, tüketilen su miktarı ile ilintilendirilerek belirlenmesinin, bu konudaki düzenlemelere aykırı olduğudur. İlgili mevzuatta tarife hesaplama ilkeleri; tam maliyet hesabı, maliyetleri hesaplama yöntemleri, tarifelerin belirlenmesi, kontrol ve onay süreci, faturalama ve muhasebeleştirme usulü ve izlenecek adımlar tek tek açıklanmış olup, katı atık bertaraf tesislerinde yapılan geri dönüşümden elde edilen gelirin maliyetlerden düşülmesi öngörülmüştür. Ayrıca tarifeler hazırlanırken halkın bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması gerekmektedir. Alınan kararla, konutlarla diğer mükellef grupları  arasında ikilik yaratılmıştır.

Özellikle, okuma işlemi gerçekleştirildiğinde çöp üretimi olmayan konut abonelerinden evsel katı atık toplama bedeli alınması, ilgili mevzuattaki ‘Kirleten Öder’ ilkesine açıkça aykırıydı. Alınan kararla, bu haksızlık giderilmiştir. Ayrıca, 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren, Manisa il genelindeki yaklaşık 633.000 abonenin; konut abonesi olan 560.000’inden, tükettiği su miktarına göre; diğer mükellef gruplarını oluşturan 73.000 aboneden, ilçelerin 2021 Tarifelerine göre evsel katı atık toplama bedeli alınacaktır. Bu arada, metreküp başına 0,45 TL olan katı atık bertaraf bedeli, indirim yapılarak 0,25 TL’ye çekilmiştir.

Temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak insan hakkıdır. Bunu sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Su, insan yaşamı için zorunlu bir ihtiyaçtır. Çöplerin toplanması da temiz bir çevre için vazgeçilmez gerekliliktir. Bu görev yerine getirilirken, yapılan giderler açıklanmalı, dayanakları gösterilmeli,  Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, ‘İyi İdare’ konusunda aldığı  Tavsiye Kararı’nın ekindeki İyi İdare Yasası’na uyularak gerekli açıklık ve şeffaflık sağlanmalı; abonelerin ekonomik durum ve gelirleri gözetilerek, Anayasamızın 2. maddesinde yazılı sosyal hukuk devleti ilkelerine uyulmalıdır.

Son olarak değinmek istediğim bir husus da, bu noktaya varılmasında evsel katı atık toplama bedeli ile ilgili haksız uygulamalara karşı çıkan Manisa Yurttaş İnisiyatifinin çabaları ve kardeşim Süheyla Ertosun ile arkadaşlarımız Semiha Hasgör, Yavuz Genit, Osman Kurbanoğlu, Uğur Doğan ve Emrah Azboy’un açtıkları davaların etkili olduğudur. Bu da sorumlu ve bilinçli sivil toplumun gücünü göstermektedir.

Sözün özü: Hak aramak, insan olmanın gereklerindendir ve önemli bir erdemdir. Haklı istemleri karşılamak da, iyi ve sorumlu idare olmanın gereğidir.

(1) https://www.formathaber.com/manisa-olceginde-evsel-kati-atik-bedeli-uygulamasi-9166/

(2) https://www.manisa.bel.tr/upload/teskilat/dosya/dc72f8ea1aaf4586b7f41e8e623150c8.pdf

(3) https://www.manisa.bel.tr/upload/teskilat/dosya/a2193c272b814d0b868631b020d1f69d.pdf

(4) https://www.manisasu.gov.tr/kaysu

(5) https://www.manisa.bel.tr/Haberler/34097_baskan-ergun-kaysu-bedellerinin-dusurulmesi-ve-uyg.aspx

(6) https://www.manisa.bel.tr/upload/teskilat/dosya/8accb9f4731a41a6be24bb951715a979.pdf

(7) https://www.manisasu.gov.tr/haber-

detay/15061/baskan_ergun_vatandasa_ 54_milyon_tl_lik_destek_paketini_acikladi

(8) https://www.manisa.bel.tr/upload/teskilat/dosya/1e4e22c7262d40869c8cd08e779b4bd9.pdf

———-+———-

Güzel Sözler :

Okumaktan murat ne, kişi hakkı bilmektir; çün okundun bilmezsin, bu nice okumaktır. Yunus Emre

İnsan olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür. Özdemir Asaf

İnsan diliyle değil, yaptığı işlerle konuşmalı. Stehr

Sorumluluğu kabul edebilmek, insanın değerinin ölçüsüdür. Roy L. Smith

 

KÖŞE YAZARLARI
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

© Telif Hakkı 2020, Format Haber Tüm Hakları Saklıdır

Bayan Escort IspartaBayan Escort TokatBayan Escort İzmirBayan Escort BalçovaBayan Escort ÇeşmeBayan Escort UrlaBayan Escort KarşıyakaBayan Escort KonakBayan Escort GaziemirBayan Escort BucaBayan Escort BayraklıBayan Escort ÇiğliBayan Escort BornovaBayan Escort BergamaBayan Escort KütahyaBayan Escort DüzceBayan Escort ErzincanBayan Escort ErzurumBayan Escort ElazığBayan Escort KayseriBayan Escort BitlisBayan Escort ArtvinBayan Escort AnkaraBayan Escort ÇankayaBayan Escort HaymanaBayan Escort KeçiörenBayan Escort SincanBayan Escort EtimesgutBayan Escort PursaklarBayan Escort PolatlıBayan Escort MamakBayan Escort SiirtBayan Escort HakkariBayan Escort BingölBayan Escort BursaBayan Escort KırklareliBayan Escort BalıkesirBayan Escort EskişehirBayan Escort BartınBayan Escort KırşehirBayan Escort KastamonuBayan Escort ArdahanBayan Escort OrduBayan Escort ÇorumBayan Escort SakaryaBayan Escort DiyarbakırBayan Escort KarsBayan Escort AdıyamanBayan Escort AntalyaBayan Escort KumlucaBayan Escort MuratpaşaBayan Escort KaşBayan Escort ManavgatBayan Escort KemerBayan Escort AlanyaBayan Escort KonyaaltıBayan Escort ŞanlıurfaBayan Escort AdanaBayan Escort ÇukurovaBayan Escort SeyhanBayan Escort AmasyaBayan Escort KahramanmaraşBayan Escort KaramanBayan Escort MuşBayan Escort BatmanBayan Escort YozgatBayan Escort MuğlaBayan Escort MilasBayan Escort DalamanBayan Escort FethiyeBayan Escort MarmarisBayan Escort DatçaBayan Escort BodrumBayan Escort KilisBayan Escort ÇankırıBayan Escort EdirneBayan Escort VanBayan Escort AfyonkarahisarBayan Escort IğdırBayan Escort AğrıBayan Escort ManisaBayan Escort SivasBayan Escort TekirdağBayan Escort BayburtBayan Escort BilecikBayan Escort MersinBayan Escort YenişehirBayan Escort ErdemliBayan Escort AkdenizBayan Escort MezitliBayan Escort SilifkeBayan Escort AnamurBayan Escort İstanbulBayan Escort AtaşehirBayan Escort BaşakşehirBayan Escort BayrampaşaBayan Escort EsenlerBayan Escort TuzlaBayan Escort MaltepeBayan Escort BeşiktaşBayan Escort KurtköyBayan Escort SultanbeyliBayan Escort PendikBayan Escort ÜmraniyeBayan Escort ZeytinburnuBayan Escort KağıthaneBayan Escort ÇekmeköyBayan Escort NişantaşıBayan Escort KartalBayan Escort SarıyerBayan Escort BeyoğluBayan Escort BeylikdüzüBayan Escort FulyaBayan Escort BahçelievlerBayan Escort FatihBayan Escort ŞerifaliBayan Escort EsenyurtBayan Escort BeykozBayan Escort SancaktepeBayan Escort KadıköyBayan Escort GüngörenBayan Escort EyüpsultanBayan Escort BakırköyBayan Escort KayaşehirBayan Escort ŞişliBayan Escort ÇatalcaBayan Escort ÜsküdarBayan Escort BüyükçekmeceBayan Escort KüçükçekmeceBayan Escort MerterBayan Escort MecidiyeköyBayan Escort BağcılarBayan Escort AvcılarBayan Escort TrabzonBayan Escort KocaeliBayan Escort İzmitBayan Escort GebzeBayan Escort BurdurBayan Escort GaziantepBayan Escort NizipBayan Escort ŞehitkamilBayan Escort ŞahinbeyBayan Escort GümüşhaneBayan Escort NiğdeBayan Escort GiresunBayan Escort YalovaBayan Escort RizeBayan Escort KonyaBayan Escort HatayBayan Escort DenizliBayan Escort NevşehirBayan Escort SinopBayan Escort MardinBayan Escort UşakBayan Escort ZonguldakBayan Escort OsmaniyeBayan Escort ŞırnakBayan Escort KırıkkaleBayan Escort AydınBayan Escort KarabükBayan Escort MalatyaBayan Escort TunceliBayan Escort AksarayBayan Escort BoluBayan Escort ÇanakkaleBayan Escort SamsunBayan Escort AtakumBayan Escort İlkadım

AyakkabıBot ve çizmeGünlük ayakkabıBot ayakkabı modelleriÇizme ayakkabıTerlik ayakkabıSandaletBabetSpor ayakkabıTopuklu ayakkabıİç giyimMayoÇorapFantezi giyimİç çamaşır takımlarıSütyenGecelikPijama takımıGece elbisesiPlaj giyimGiyimBüyük bedenTesettürEtekTrenckottarz eşofman takımları bayanMontGömlekPantolonT-shirtSweatshirtKırmızı elbiselerCeketÇantaÇanta aksesuarlarBebek bakım çantasıSpor çantaOkul çantasıLaptop çantasıPortföy çantaBel çantasıPostacı çantasıEl çantasıSırt çantaBebek bakım çantasıOmuz çantasıAtletKülotJartiyerTangaJüponBodyBüstiyer

karadeniz bungalov evler fiyat

sperrmüll berlin

Çorum evden eve nakliyatDenizli evden eve nakliyatDİyarbakır evden eve nakliyatEdirne evden eve nakliyatErzincan evden eve nakliyatErzurum evden eve nakliyat